Mysql de Fonksiyon Komutları (Function)

MYSQL de fonksiyonlar (Function)

ABS() : Girilen sayının mutlak değerini verir.
SELECT ABS(sayı);

BIT_COUNT() : Girilen sayıda kaç tane bit kullanıldığını gösterir..
SELECT BIT_COUNT(sayı);
Select bit_count(1); 1 Bit
Select bit_count(65); 2 Bit
CEIL() : Girilen sayıyı yukarıya yuvarlar.
SELECT CEIL(sayı);
CEILING()
Select ceil(1,2); sayıyı 2 yuvarladı
FLOOR() : Girilen sayıyı aşağıya yuvarlar.
SELECT FLOOR(sayı);

CONV() : Bir sayıyı başka bir tabana çevirir.
SELECT CONV(sayı,taban,yeni_taban);
Select conv(65,10,2); Ekran çıktısı 10000001sonucu verir.
COS() : Girilen sayının cosinüs’ünü verir.
SELECT COS(sayı);
DEGREES() : Girilen radyan değeri dereceye çevirir.
SELECT DEGREES(radyan);
select degrees(pi()/4); sonuç 45 derece olarak verir
EXP() : e sayısının kuvvetini hesaplar.
SELECT EXP(üs);

FORMAT() : Girilen sayıyı ###,###.## formatına çevirir.
SELECT FORMAT(sayı, basamak);
select format(12536528,2); ekran çıktısı : 12,536,528.00

GREATEST() : Girilen sayılardan en büyüğünü verir.
SELECT GREATEST(sayı1, sayı2,….sayıN);
select greatest(1,3,0,9,5,100,-1); ekran çıktısı 100 dür
LEAST() : Girilen sayılardan en küçüğünü verir.
SELECT LEAST(sayı1, sayı2,….sayıN);
select greatest(1,3,0,9,5,100,-1); ekran çıktısı -1 dir
INTERVAL() : Bir değerin diğerleri içinde hangi aralıkta olduğuna bakar. Değer listesi artan sırada yazılmalıdır.
SELECT INTERVAL(aranan,s1,s2…sN);
select interval (11,1,3,6,9,10); ekran çıktısı 5 verecektir. 10 dan sonra gelir değerler içinde 5 sıradadır 10
LOG() : Logaritma hesaplar. Tek parametreli girilirse taban e kabul edilir.
SELECT LOG(sayı);
SELECT LOG(taban, sayı);
s elect log(2,16); ekran çıktısı 4 tür.
LOG10() : 10 tabanında logaritma hesaplar.
SELECT LOG10(sayı);
MOD() : Girilen sayıların bölümünden kalanı verir.
SELECT MOD(sayı1, sayı2);
select mod(128,3); /*kalan 2 dir*/

  PI() : PI sayısının değerini verir.
SELECT PI();
POW() : Girilen sayının kuvvetini verir.
SELECT POW(taban, üs);
POWER(taban, üs)
select pow(2,5); 2 üzeri 5 ifadesisnin çözümü 32 dir*/
RADIANS() : Girilen dereceyi radyan’a çevirir.
SELECT RADIANS(derece);
RAND() : 0<=X SELECT RAND();
ROUND() : Girilen sayıyı yuvarlar.
SELECT ROUND(sayı);
SELECT ROUND(sayı, basamak);
select round(3.8892,2); ekran çıktısı 3,89
SIGN() : Girilen sayının işaretini verir.
SELECT SIGN(sayı);
SQRT() : Girilen sayının kökünü verir.
SELECT SQRT(sayı);
Select sqrt(81); ekran çıktısı 9
TRUNCATE() : Girilen sayının ondalık kısmını düzenler.
SELECT TRUNCATE(sayı, basamak);
ASCII() : Girilen karakterin ASCII kodunu verir.
SELECT ASCII(karakter);
CHAR() : Girilen sayı veya sayıların ASCII tablosundaki karşılığını verir.
SELECT CHAR(sayı);
SELECT CHAR(sayı1,sayı2,sayı3…);

CONCAT() : Girilen stringleri birleştirir.
SELECT CONCAT(str1, str2, …);
Select Concat (“Ali “,”Veli”); Ali Veli
CONCAT_WS() : Girilen stringleri aralarına bir string ekleyerek birleştirir.
SELECT CONCAT_WS(krk, str1, str2, …);
ELT() : Girilen elemanlar arasından uygun istenilen sıradakini seçer.
SELECT ELT(sıra, ele1, ele2, …);
FIELD() : Aranan değerin kaçıncı sırada olduğunu bulur.
                  SELECT FIELD(aranan, str1, str2, …);
INSERT() : String bir ifadenin içerisinden belli bir yeri değiştirir.
SELECT INSERT(metin,başlangıç,sayı,yeni);
INSTR() : Bir metin içerisinde aranan değerin ilk konumunu verir.
SELECT INSTR(metin, aranan);
LCASE() : Girilen metni küçük harflere çevirir.
SELECT LCASE(metin);
LOWER()
LEFT() : Metnin sol başından belli sayıda karakter seçmeye yarar.
SELECT LEFT(metin, sayı);
RIGHT()
LENGTH() : Bir metin ifadesindeki karakter sayısını verir.
SELECT LENGTH(metin);
LOAD_FILE() : Bir dosya içerisindeki metni okur.
SELECT LOAD_FILE(dosya yolu);
LOCATE() : Bir metin içerisinde aranan değerin ilk konumu verir.
SELECT LOCATE(aranan, metin);
SELECT LOCATE(aranan, metin, başlangıç);
POSITION(aranan IN metin)
LPAD() : Bir metin ifadesinin sol başını istenilen karakterle istenilen sayıya kadar doldurur.
SELECT LPAD(metin, sayı, krk);

LTRIM() :  Bir metin ifadesinin sol başındaki boşlukları siler.

SELECT LTRIM(metin);

             RTRIM()

REGEXP :  İfadelerin eşleşip eşleşmediğini sınar. Eşleşme varsa 1, yoksa 0 üretir.

SELECT metin REGEXP format;

REPEAT() : Bir metin ifadesini istenilen sayıda yan yana çoğaltır.

SELECT REPEAT(metin, sayı);

REPLACE() :  Bir metin ifadesinin içindeki istenilen karakteri başka karakterle değiştirir.

SELECT REPLACE(metin, eski, yeni);

REVERSE() :  Bir metin ifadesini tersine çevirir.

SELECT REVERSE(metin);

SPACE() :  Girilen sayı kadar boşluktan oluşan bir string üretir.

SELECT SPACE(sayı);

STRCMP() : İki string ifadeyi karşılaştır. İlk string küçükse -1, büyükse 1 döner. Stringler eşitse 0.

SELECT STRCMP(metin1, metin2);

SUBSTRING() : Bir metin ifadesinin içinden belli sayıda karakter alır.

SELECT SUBSTRING(metin,başlangıç);

  SELECT SUBSTRING(metin FROM başlangıç);

  SELECT SUBSTRING(metin,başlangıç,sayı);

  SELECT SUBSTRING(mtn FROM başl FOR sayı);

  SELECT MID(metin, başlangıç, sayı)

SUBSTRING_INDEX() :   Bir metin ifadenin başından veya sonundan metin seçer. Verilen karakterin verilen sırada görüntülendiği noktaya kadar seçer.

SELECT SUBSTRING_INDEX(metin, karakter, sıra);

 

TRIM() :  Baştan ve/veya sondan boşluk ya da karakter siler.

SELECT TRIM(

                        [BOTH | LEADING| TRAILING

                        [karakter] FROM] metin);

select trim(trailing ‘x’ from ‘xx1235bxbxx’);  sondakileri siler

select trim(LEADING ‘x’ from ‘xx1235bxbxx’);  baştakileri siler

select trim(both ‘x’ from ‘xx1235bxbxx’);  baştan ve sondan siler

UCASE() :  Girilen metni büyük harflere çevirir.

SELECT UCASE(metin);

            UPPER()